28-29-30 IV - « ». – - .

2018 130 30 . : .. – , .., .., .., .., .., ˸ ..

IV - « »

« »

« ». «»


2 - , .
2 - , . , .
3 - , .
3 - , .


- , .
- () , .
- , .
- , . , .
- , . ,
- , . ,
- , . ,  

« » «» ( 35 )


1 - , . , .
2 - , . , .
2 - , . , .
3 - , . , .

:
- , .
- , . ,
- , .
- , .

« ». «» ( 35 )


2 - , .
3 - , . , . –


- , . , .

 

«»

«» «»


1 - , .
2 - () , .
2 - , . ,
3 - , . -, .
3 - , .


- , . ,
- , .
- , . -
- , .
- , . ,
- , . -
- , . ,
- , . , .
- , . ,
- , . ,

«» «» ( 35 )


1 - , . ,
2 - (), .
2 - , . , .
3 - , . ,
3 - , . , .


- , . ,
- , . --
- , . ,
- , .  

«». «» ( 35 ) 


2 - , .
2 - , . , .
3 - , . . .


- , .
- , . ,

 

« »

« » «»


3 - , . -


- , . ,  

« ». «» ( 35 )


1 - , . , .
2 - , .
2 - , . , .
3 - , . , .
3 - , . , .


- , .
- , . ,  

« ». «» ( 35 )


3 - , . ,

 

« » 

« ». «» ( 35 )


2 - , . , .
2 - , . ,
3 - , . , –
3 - (), .

« » «» ( 35 )


3 - , . . .

 

-

,
, "Ctrl+" "Ctrl-"

: